รายชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ

ชื่อ 

นามสกุล

1

ดร.สุชาดา

อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

2

พันเอก (พิเศษ) ดร.สีหเดช

เกตุทอง

3

ดร.สุวรรณ 

นรพักตร์                                                  

4

ผศ.ดร.วิรัช 

จงอยู่สุข

5

ดร.วรรณภา 

ประทุมโทน

6

ดร.ชัยฤกษ์ 

วงษ์เจริญ

7

ผศ.(พิเศษ) ดร.ธวัช 

บุณยมณี

8

ดร.ประทีป 

บินชัย

9

ดร.สมลักษณ์ 

พรหมมีเนตร

10

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ 

พิระสันต์

11

รศ.ดร.สนม 

ครุฑเมือง

12

ดร.สำราญ 

กำจัดภัย                                  

13

ผศ.ดร.สมบัติ 

ท้ายเรือคำ

14

ดร.เอื้อมพร 

หลินเจริญ

15

ดร.ชัยลิขิต 

สร้อยเพชรเกษม

16

ดร.ทรงศักดิ์ 

ภูสีอ่อน

17

ผศ.ดร.ราตรี 

นันทสุคนธ์

18

ผศ.ดร.เชาว์ 

อินใย

19

ดร.อมรรัตน์ 

ทิพยจันทร์

20

น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ 

สงวนเสริมศรี

        หน้าถัดไป
ไปหน้าสุดท้าย
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.