รายชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ

ชื่อ 

นามสกุล

21

ผศ.ดร.นงนุช

โอบะ

22

ดร.จิระภา 

ขำพิสุทธิ์

23

ดร.ทิวารักษ์ 

เสรีภาพ

24

ดร.กฤษดา 

ผ่องพิทยา

25

ดร.กาญจน์ 

เรืองมนตรี

26

ดร.ชัชภูมิ 

สีชมภู

27

ผศ.ดร.ชุมพล 

เสมาขันธ์

28

ดร.ณัฐพงษ์ 

ไพจิตรธนโชติ

29

ดร.นิเวศน์ 

อุดมรัตน์

30

ดร.ประกอบ 

สาระวรรณ

31

ดร.พิษณุ 

ตุลสุข

32

ดร.ไพศาล 

จันทรภักดี

33

ดร.วินัย 

ทองมั่น

34

ดร.สมบูรณ์ 

นนท์สกุล

35

ดร.สมพร 

ขุนพิลึก

36

ดร.สันติ 

แสงสุก

37

ผศ.ดร.อำนาจ 

สุวรรณสันติสุข

38

ดร.อรทัย 

ตั้งวรสิทธิชัย

39

ดร.แขก 

มูลเดช

40

ดร.เกรียงศักดิ์

สุวรรณวัจน์

    กลับหน้าแรก ก่อนหน้า หน้าถัดไป
ไปหน้าสุดท้าย
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.