รายชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร


ลำดับ

ชื่อ 

นามสกุล

101

ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ 

มากมี

102

ดร.สุนีย์ 

สีธรรมใจ

103

ดร.สุภาวรรณ 

จันทร์ไพแสง

104

ดร.อุมารินทร์ 

ปิ่นตบแต่ง

105

ดร.กมลรัตน์ 

แนมมณี

106

ดร.นพดล  

สินไพศาลสมบูรณ์

107

ผศ.ดร.ภูมิ 

คำเอม

108

ดร.มีชัย 

ภัทรเปรมเจริญ

109

ดร.ยุทธนา 

หงสไกร

110

ดร.อิสระ 

อินจันทร์

111

รศ.ดร.กาญจนา 

วิชญาปกรณ์

112

ดร.ทัศนีย์ 

ปัทมสนธิ์

113

ดร.วิชุลดา 

มาตันบุญ

114

ดร.อัจฉรา 

ปุราคม

115

ดร.อุทัยวรรณ 

ลิมปชยาพร

116

ดร.กมลภพ 

ยอดบ่อพลับ

117

ดร.เกรียงศักดิ์ 

สร้อยสุวรรณ

118

ดร.ประธาน 

สุรกิจบวร

119

พันตรี ดร.รุ่งคุณ 

มหาปัญญาวงศ์

120

ผศ.ดร.สัมพันธ์ 

รอดพึ่งครุฑ

121

ดร.พัชนา 

เฮ้งบริบูรณ์พงศ์

122

ดร.ศิวิไลซ์ 

วนรัตน์วิจิตร

    กลับหน้าแรก
ก่อนหน้า
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.