เปลี่ยนแปลงห้องประชุม เป็นห้องนเรศวร 4 ชั้น 1!! .. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 13 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  - 12 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 590 คน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งประกาศ เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552  - 12 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายอบรมกฎหมายของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(ภาคค่ำ)  - 12 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โปรดทราบ!! ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้ายืนยันข้อมูลส่วนตัวในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าด้วย เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่ท่านจะได้รับ  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้เช่าสถานที่ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ(QS) ติดกับไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี  - 02 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 725 คน
คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  - 02 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  - 02 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
"แต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่า-รองผู้ว่า 50 ตำแหน่ง"  - 18 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตที่เพิ่งจบหรือว่างงาน เข้ารับการอบรมด้านการออกแบบเว็บไซต์ ได้แบบฟรีๆ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ  - 16 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 22.00-22.15 น.  - 15 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 657 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  - 15 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
ทำเนียบผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  - 14 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ.2552  - 14 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 445 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ  - 14 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.