จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "อารมณ์ขันในอาเซียน" ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2552  - 06 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย  - 02 ตุลาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดทำคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนตามบริบท อัตตลักษณ์ของวิทยาลัย"  - 25 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งแนวทางการคืนเงินกองทุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่สมาชิกเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5  - 25 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552  - 23 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมนักวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 จำนวน 4 หลักสูตร  - 23 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553  - 23 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2552 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  - 23 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3  - 21 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถาบันฝึกอบรมทักษะและพัฒนากำลังคน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "วิทยายุทธ์สำหรับวิทยากรมืออาชีพ Generation 2" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552  - 21 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  - 18 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยบูรพา  - 17 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2552  - 17 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าร่วมเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเน  - 17 กันยายน 2552 ผู้ประกาศข่าว กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
1 |  2 |  3 | 4 |  5 | 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.