ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
"วิจิตร" ชี้ข้อดี สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ช่วยปฏิรูปครู - 17 กันยายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 904 คน
นายวิจิตร ศรีสอ้าน ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงกรณีการคัดค้านจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าสถาบันดังกล่าวซ้ำซ้อนกับคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคุรุสภา ที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูอยู่แล้วว่า ที่ผ่านมาตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เป็นฝ่ายผลิตครู 92 แห่ง ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ และกลับไปทำความเข้าใจพร้อมสื่อสารให้คณะได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ สถาบันที่จะไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งทุกคนก็เข้าใจและยอมรับสถาบันที่จะจัดตั้งขึ้นว่า จะมาทำหน้าที่พัฒนาความเข้มแข็งให้กับคณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และหน่วยงานที่มีทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูทั้งหมด

“ขณะนี้การผลิตและพัฒนาครูกำลังเป็นจุดอ่อน และมีปัญหาคือไม่มีใครผลิตอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาครูประจำการ ซึ่งยอมรับว่าวุฒิของครูที่มีอยู่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน มาก ที่ตามเกณฑ์ควรจะต้องมีครูปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 40% แต่เรามีเพียง 20% ดังนั้นสถาบันนี้จะมาช่วยขับเคลื่อนการปฎิรูปครูได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ครูได้ทราบในรายละเอียด ต่อไป”ที่มา - สยามรัฐ วันที่ 14 กันยายน 2552
ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.