ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015 - 26 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 250 คน


ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556-2558 / ศิษย์เก่า ป.เอก การวิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัส 43 / ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 

เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015

 

 

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่า ม.นเรศวร เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Thailand Leader Awards 2015 โครงการ “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการ จาก ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ 

     รางวัล Thailand Leader Awards 2015 โครงการ “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคลองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงาน และทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป เพื่อเป็นการสรรค์สร้างผู้นำ ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องนโยบายของรัฐในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

    โครงการ “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” เป็นโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต่อองค์กร โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยยึดมั่นเข้าใจ และเข้าถึงในผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลักนำนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กรทั่วไป ที่มีคุณธรรม มีความสามารถเป็นการสร้างสรรค์ ผู้นำไทยหรือผู้บริหารบุคคลองค์กร เพื่อรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นที่มาของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้นำในการพัฒนาส่งเสริมในด้านต่างๆ อาทิ ผู้นำด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย, ผู้นำด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษารวมทั้งการศึกษาวิจัยทางวิชาการ, ผู้นำด้านส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและในการบริหารองค์กร ภาครัฐ, ผู้นำด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาชนบท และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น, ผู้นำด้านส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและในการบริหารงานธุรกิจ ภาคเอกชน, ผู้นำด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย และผู้นำด้านส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล ความเป็นธรรมในสังคม ความชื่อสัตย์ สุจริต และความถูกต้องดีงาม รวมถึงการเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.