ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
ประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 798 คน


 

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2559 เพื่อทำการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการนับผลการลงคะแนนเพื่อเลือกนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ จากผู้สมัคร 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรจิต วงศ์กังแห และนายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ซึ่งผลการนับคะแนน คือ

       นายสุรจิต วงศ์กังแห ได้รับคะแนน 37 คะแนน

       นายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ได้รับคะแนน 15 คะแนน

       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8 คะแนน

       รวมทั้งสิ้น 60 คะแนน

 

     จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสุรจิต วงศ์กังแห กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก (ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการบริหารธุรกิจ รหัส 47 MBA รุ่น 10 / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 52) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561 ทั้งนี้ ได้มีการแสดงความยินดี และรับมอบงานจาก นางจิตมากร รอบบรรเจิด อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ และที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อดำเนินการบริหารต่อไป

 

 

นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559-2561

กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่า ป.โท สาขาการบริหารธุรกิจ รหัส 47 MBA 10 / ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 52

 

      “ผมยินดีที่จะมาทำงานให้กับสมาคมฯ ตอนนี้ที่ผมมองจุดอ่อนของเรา คือ เรื่องของศิษย์เก่าที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเราค่อนข้างน้อย และทางสโมสรนิสิต ก็ยังไม่เห็นความสำคัญของสมาคมฯ เท่าที่ควร เราจึงควรทำกิจกรรมที่ทำให้เห็นชัดว่าสมาคมฯ ของเรามีวัตถุประสงค์อะไร ก่อตั้งเพื่ออะไร มีประโยชน์ต่อนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันอย่างไร
      ในเรื่องของการสานความสัมพันธ์กับนิสิตเก่าที่จะเข้ามาทำประโยชน์ หรือทำจิตอาสา เป็นเรื่องที่สำคัญ การตั้งสมาคมฯ ไม่ได้ตั้งมาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ การทำกิจกรรมต่างๆ ก็อยากให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความสมัครสมานสามัคคีให้มากขึ้น เราจึงต้องมาวางแผนให้การทำกิจกรรมนั้นเกิดประสิทธิภาพ ปลูกฝังความเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ฝากทุกคนให้ช่วยกัน ช่วยกันดูว่ามันมีช่องว่างตรงไหนที่จะต้องเติมเต็ม และผลักดันให้เราพัฒนาไปถึงเป้าหมายได้ และผมเองก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถ”

 

 

ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      “นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทุ่มเทกับงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ตั้งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขึ้นมา เป็นเวลา 4 ปีแล้ว เนื่องจากทางอธิการบดีได้เห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กว่า 200,000 คน ทั่วประเทศ ทั้ง ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากมาย 

      จึงอยากจะฝากทางสมาคมฯ ว่า ภารกิจของเรามีส่วนเชื่อมต่อกันค่อนข้างเยอะ ทั้งมหาวิทยาลัย และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปด้วยกันในทุกๆ กิจกรรม ในทุกรูปแบบที่อาจจะต้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีภารกิจสำคัญในเรื่องของการสร้างเครือข่าย การรวบรวม Database เพราะเราเตรียมเด็กที่จะเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นนิสิต เราก็เก็บข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้น และเฝ้าดูเขาเติบโตในขณะที่เขาเป็นศิษย์เก่า เพราะฉะนั้น เราสามารถติดตามได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนของสมาคมเอง จะช่วยให้ความรักความผูกพัน ความเป็นเราเป็นลูกพระนเรศวร มีความแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น เหนียวแน่นขึ้น ภายใต้รูปแบบของกิจกรรมซึ่งมีความอิสระมากกว่า ส่วนของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะเน้นไปในเรื่องของวิชาการ เน้นเรื่องของฐานข้อมูล ที่จะช่วยเสริมให้สมาคมฯ ทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
      ผมเชื่อว่า มุมมองของผู้ที่จะมาทำหน้าที่นายกสมาคมฯ ต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ทำให้ ม.นเรศวร เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง มีความภาคภูมิใจร่วมกัน ของศิษย์เก่า ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือมหาวิทยาลัยนเรศวร”ติดตามข่าวสารของสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้อีกหนึ่งช่องทางที่กลุ่ม FB : สมาคมนิสิตศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร 


ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.