ทั้งหมด : 70 ข่าว
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 855 คน


 

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญร่วมส่งผลงาน

"การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว"
ชิงเงินรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

 และเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙


        ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเห็นว่า ปัจจุบันมีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มากมาย ที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงานด้านครอบครัวทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านครอบครัวต่อไป


 หมดเขตส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสมัครการประกวดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

หรือ ส่งทาง E-mail  :  thaifamilyresearch@gmail.com

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๗

 

 

ที่มา http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=focus.detail&id=750

ผู้ประกาศข่าว : กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
 
Copyright © 2009, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, All rights reserved.